Sediba Sa Thuto: Mphata wa 8: Puku ya morutisi

R147.73

Sediba Sa Thuto: Mphata wa 8: Puku ya morutisi

Description


Go bonolo go somisa dipuku tse ka gore kagego le tshepediso ya tsona e latelega ga bonolo, di arotswe ka dikotara le dibeke. Di theilwe godimo ga dinyakwa tsa Setatamente sa Pholisi sa Lenaneothuto le Kelo. Dipuku tse di ngwadilwe ke barutiši ba ba nago le boiphihlelo thutong le bomankge ba kharikhulamo ka mono Afrika-Borwa.

9781775880219 

Language: Sotho; Sesotho

Author/s: , ,

Publisher: Shuter & Shooter (Pty) Ltd

Publication Date: 01-Jun-2013

Category:  School Textbooks & Study Guides: Literature, Arts & Humanities

Origin: South Africa

Pages: 

Binding: Paperback / softback

Dimensions: (H)x (W)x (S)